Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad in onze school
Ouders en personeel kunnen via de Medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR. Op scholen van Kindante bestaat die MR uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Het bevoegd gezag, in dit geval Stichting Kindante, stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken van de Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht. Dat is vastgelegd in het MR-reglement van elke school.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als die van personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijv. gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, bijv. over een aanstelling van de schoolleiding of t.a.v. besluiten van het bestuur m.b.t. personele aangelegenheden. Het schoolbestuur moet serieus reageren op een advies dat de MR geeft, maar hoeft die niet persé over te nemen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en GMR-platform
Omdat een aantal zaken voor alle scholen van Kindante van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-en een aantal bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke MR (GMR). De leden van de GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het GMR-platform zitten van elke school 2 personen, waarvan 1 namens de ouders en 1 namens het personeel. De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur van Kindante.
De Medezeggenschapsraad van Basisschool De Baandert bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden:
Leden van de Medezeggenschapsraad op onze school
 Oudergeleding               Personeelsgeleding
 Marleen Dijkstra      Lieske Bessems
 Amanda Klein     Nadine Wassercordt
     

Powered by BasisOnline