Leerlingenzorg

  • Leerlingenzorg gaat om de zorg voor álle leerlingen. Leerkrachten signaleren extra behoeften zo snel mogelijk en proberen daarop zoveel mogelijk eerst binnen de lessen meteen in te spelen. Als dat niet voldoende is, zal er deskundige hulp van buitenaf ingeschakeld worden. Dan zal er extra hulp binnen of buiten de groep plaatsvinden. Mocht dit allemaal geen of onvoldoende rendement opleveren, dan wordt er gezocht naar andere oplossingen buiten de school.
  • Onze zorg en begeleiding is opbrengstgericht. Wij stellen hoge verwachtingen aan alle leerlingen. Dat betekent dat wij erop uit zijn alle leerlingen binnen hun eigen leerniveau het hoogst haalbare te laten bereiken. Daarbij maakt het voor ons niet uit om wie het gaat: een toekomstige vmbo-leerling of een Vwo-leerling.
  • We gaan uit van de principes van de 1-zorgroute en hanteren daarbij de cyclus van handelingsgericht werken (HGW):
  
              Zo weten we zeker dat we uitgaan van de mogelijkheden en kansen van elk kind.
 

Powered by BasisOnline