Vervangers

Regelmatig hebben we stichtingsbreed te kampen met een vervangerstekort. Nu proberen wij met de aanwezige mensen in het geval van afwezigheid of ziekte van een leerkracht vaak de onbemande groep op allerlei manieren op te vangen. Maar soms is dit niet haalbaar, bijv. in het geval dat er meerdere leerkrachten tegelijkertijd uitvallen. In dat geval treedt het volgende protocol in werking:
  • De leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden de betreffende eerste dag binnen de school opgevangen.
  • Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders/verzorgers er schriftelijk middels hun kinderen van in kennis gesteld, dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven. De directeur zal blijven proberen vervanging te krijgen. Gestreefd wordt om niet steeds dezelfde groep thuis te laten blijven maar de "pijn" zoveel mogelijk te verzachten en ook de parallelgroepen hierin te betrekken.
  • Voor die ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot opvang op school.
  • Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school.
  • Het voorgaande geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat kan worden.

Dit protocol is door het bevoegd gezag vastgesteld en geldt voor alle scholen onder het bevoegd gezag van Kindante, is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van de school en ter kennis gebracht van de Inspecteur van het Primair Onderwijs in de Inspectie Eindhoven.

Powered by BasisOnline