Ziekmelding

Ouders hebben de plicht om afwezigheid van hun kind te melden bij de school.
Indien ouders hierbij in gebreke blijven wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.
Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dan verzoeken wij u dit schriftelijk of telefonisch aan ons door te geven. Telefonische ziekmelding moet 's ochtends vóór 8.30 uur plaatsvinden. Schriftelijke ziekmelding aan de leerkracht via een broertje, zusje, buurkind of vriendje is ook mogelijk. Deze schriftelijke ziekmelding dient voor aanvang van de school bij de leerkracht ingeleverd te zijn. Mondelinge berichtgeving via een kind kunnen we niet accepteren.
Indien blijkt dat Uw kind niet op school aanwezig is en ook niet is ziekgemeld, zal de leerkracht van uw kind telefonisch contact met u opnemen.
Wanneer uw kind langer ziek is, kunt u contact hierover opnemen met de leerkracht van uw kind. Er kan dan afgesproken worden wat er gedaan moet worden om de achterstand van de zieke leerling zo klein mogelijk te houden.
Wij verzoeken u afspraken met huisarts, tandarts, logopedist, fysiotherapeut etc. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden.

Als er op school een ongeluk(je) gebeurt, nemen wij contact op met de ouders en/of gaan zelf met uw kind naar de huisarts of naar de Eerste Hulp van het Zuyderland Medisch Centrum. De huisarts van ieder kind is bij ons bekend via het aanmeldingsformulier. Verandert u van huisarts, laat dit dan even aan de schoolleiding weten. Wordt een kind op school ziek, dan bellen wij de ouders op met het verzoek het kind te komen ophalen op school. Wij kunnen het niet toestaan dat uw kind onder schooltijd op eigen gelegenheid naar huis gaat.

Kinderen, die afwezig zijn en waarvan wij geen melding hebben ontvangen, worden ongeoorloofd afwezig gemeld. De school is verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Powered by BasisOnline